Hyveellistä politiikkaa: viisaus, kohtuullisuus, oikeudenmukaisuus ja rohkeus

Vaalikampanjani ydin on taottu muotoonsa. Tässä tekstissä puran auki, mistä omassa kampanjassa ja omassa poliitikkoudessani oikeastaan isommin on kyse.

Lähden liikkeelle filosofi Ilkka Niiniluodon toteamuksesta: ”Ihmisen hyvä voi toteutua vain yhteiskunnassa, joka – yksilön vapautta kunnioittaen – pyrkii mahdollisuuksien tasa-arvoon ja hyvinvoinnin jakautumisen oikeudenmukaisuuteen”. Ihminen tarvitsee siis hyvänsä jalostamiseen oikeanlaiset olosuhteet, joita järkevän ja inhimillisen politiikan keinoin tulee rakentaa.

Hyveet, jotka mielletään tavallisimmin hyvään toimintaan johdattaviksi luonteen taipumuksiksi tai ominaisuuksiksi, ovat tärkeitä poliittiseen elämään osallistuville kansalaisille ja päättäjille. Olen valinnut poliitikon hyveikseni viisauden, oikeudenmukaisuuden, kohtuullisuuden ja rohkeuden, jotka tunnetaan myös antiikin neljänä pää- eli ns. kardinaalihyveenä. Antiikin Kreikassa hyvä yhteiskunta saattoi syntyä vain hyvien kansalaisten yhteenliittymänä. Kaikilta kansalaisilta oli toivottua, jopa vaadittua pyrkiä hyvään ja sosiaalisesti aktiiviseen toimintaan.

Nykypäivän politiikassa on havaittavissa hyvekatoa. Pärjätäkseen poliitikolla tulee olla oikeanlaisia suhteita, puhetaitoa ja toisinaan jopa asiantuntemusta. Moraalista oikeamielisyyttä näyttää vain harva pitävän arvossaan. Lehdistä luemme, miten kansanedustajat milloin yrittävät hyötyä taloudellisesti etujärjestelmän porsaanrei’istä ja milloin taas lupaavat yhtä tehden kuitenkin lopulta toista. Onpa jokunen kansanedustaja sortunut jopa suoranaiseen lakien rikkomiseenkin. Kansalaiset vaikuttavatkin aiheesta turhautuneen poliitikkojen moraalisen selkärangan ohuuteen tai olemattomuuteen.

Ajattelen, että nykypäivän poliitikko on yhteiskunnan ja sen kansalaisten palveluksessa. Poliitikon tulee myös itse edustaa sitä hyvää, jonka haluaa olevan yhteiskunnan omakuvana. Hyveet ovatkin poliitikolle kelpo lähtökohta työnsä toteuttamiseen. Hyveellisyyden pilareita on etsittävä ihmettelyn ja kyselemisen kautta. Tekemällä yhteisöllistä hyvää edistäviä tekoja poliitikko tulee vaalineeksi ja vahvistaneeksi myös sisäistä hyvyyttään – ja kääntäen. Poliitikon tuleekin pyrkiä työssään mahdollisimman hyvään lopputulokseen ja pitää huoli, että hän on sitä, mitä ihmiset häneltä odottavat.

VIISAUS on ihmisen elämänkokemuksen myötä karttuvaa käytännön elämän asiantuntijuutta ja moraalitaitoa, jota tarvitaan moniarvoisen yhteiskunnan haasteisiin vastaamisessa. Tullakseen viisaaksi ei riitä, että tietää asioita. Tarvitaan myös eettistä näkemystä hyvästä elämästä ja tiedon vastuullisesta hyväksikäytöstä ihmisen parhaaksi.

OIKEUDENMUKAISUUS on kaikista hyveistä kenties se merkityksellisin yksilön rakentaessa suhdettaan itsensä ohella myös muihin. Oikeudenmukaisuutta vaalimalla voidaan rakentaa jokaisen ihmisarvon ja oikeudet tunnustava ja arvostava yhteiskunta. Oikeudenmukaisuus on demokraattisen ja vastuullisen päätöksenteon ydinarvoja, jota tulee puolustaa yleisen yhteiskuntarauhan nimissä.

KOHTUULLISUUS on hyve, jonka ohjaamana ihminen osaa käyttää järkeään hillitäkseen vaistonsa, viettinsä ja tunteensa samalla pitäytyäkseen maltillisissa nautinnoissa. Kohtuullisuutta tarvitsemme maailmassa, jossa kerskakulutus ja hillittömyys aistinautinnoissa ovat johtaneet ympäristön kantokyvyn venymiseen äärimmilleen.

ROHKEUS merkitsee oman yksilöllisen uhraamista jonkin itseään suuremman asian puolesta. Se voi näyttäytyä esimerkiksi siviilirohkeutena taloudellisten ja sosiaalisten menetysten uhalla ajaa moraalisesti oikeina pidettyjä päämääriä.

Neljä edellä lueteltua hyvettä ovat hohtavia kiintopisteitä, joita haluan sekä itseni että suomalaisen yhteiskunnan tavoittelevan. Hyveisiin kuuluu olennaisella tavalla se, ettei meistä yksikään voi niissä täydellistyä, vaan pikemminkin kyse on ihmisenä kasvun ja kehittymisen mahdollisuudesta ja itserehellisyyden arvostamisesta. Tavoitteenani on olla sellainen poliitikko, joka ei ainoastaan aseta hyveitä vaan myös pyrkii toimimaan niiden ohjaamana. Toivon mukaan näiden hyveiden seuraamisen lopputuloksena onnistun tekemään moraalikäsityksilleni uskollista ja parhaaseen käsillä olevaan tietoon pohjaavaa politiikkaa, kantamaan poliittista vastuuta ja vahvistamaan luottamusta siihen, että hyvä yhteiskunta syntyy vain yhdessä tekemällä, keskustelemalla ja moniarvoisuutta vahvistamalla.

Tervetuloa mukaan tekemään uutta, innostavaa ja ihmisläheistä politiikkaa!