Hahmotelmia tulevaisuuden Hattulaksi – KUNTAVAALIT 2021

Tässä tekstissä avaan ajatuksiani Hattulan nykytilanteesta ja visioin tulevaa. Teksti toimii myös hyvänä avauksena kuntavaaleihin 2021 ja on siten suunnattu myös potentiaalisille äänestäjille.

Hattula on kotini ja synnyinkuntani. Viimeiset neljä vuotta olen osallistunut kunnan yhteisten asioiden hoitamiseen paitsi kunnanvaltuutetun roolissa myös hyvinvointilautakunnan (ent. sivistyslautakunta) varsinaisena jäsenenä. Näistä kokemuksista oppineena olen hahmotellut kuvaa tulevaisuuden Hattulasta. Tässä tekstissä käyn läpi hahmotelmiani. Ne toivottavasti avaavat myös poliittista toimijuuttani, sen tavoitteita ja arvoperustaa. Aloitan kuitenkin siitä, millaisena näen Hattulan tällä hetkellä.

Missä mennään, Hattula?

Hattulan edellytykset menestyä ovat mielestäni hyvät. Sijainti kahden suuren kaupungin, Tampereen ja Helsingin välissä, tarjoaa mahdollisuuksia houkutella asukkaiden ohella myös ihmisiä työllistäviä yrityksiä. Hämeenlinnan läheisyys on sekin pikemminkin mahdollisuus kuin uhka.

Hattula on kärsinyt asukastappioita. Yrittäjät eivät hekään ole olleet kunnan toimintaan täysin tyytyväisiä. Uusia yrityksiä on houkuteltu, mutta toimenpiteet ovat jääneet tehottomiksi. Julkisuudessa Hattulaa on parjattu jopa yrityskielteiseksi. Väestön väheneminen ja elinvoiman heikentyminen ovat suorassa yhteydessä siihen, miksi kunnan talous sakkaa. Kun vielä samaan aikaan kunnassa joudutaan tekemään isohkoja investointeja esimerkiksi tehostettuun palveluasumiseen ja uuden yläkoulun rakentamiseen, ovat näkymät taloudellisesti vähintäänkin haastavat.

Palvelut ovat perinteisesti Hattulassa olleet laadukkaat. Tyytyväisyys esimerkiksi koulujen, päiväkotien, kirjaston, liikuntatoimen ja terveyskeskuksen toimintaan on kyselyissä ollut korkealla. Siinä missä ikäihmisten palvelutarpeet tulevat lisääntymään, pienten lasten määrä on dramaattisessa laskussa. Tämä aiheuttaa painetta kouluverkon supistamiselle ja päivähoitopaikkojen vähentämiselle. Trendit ovat valtakunnallisia.

Neljän vuoden aikana olen todistanut myös harmillisen paljon ihmisten keskinäisiä ristiriitoja, joista osan alkuperä on hyvinkin kaukana. On surullista, miten isoksi esteeksi henkilökohtaisten välien selvittely on muodostumassa kunnan määrätietoiselle ja kollektiiviselle kehittämiselle. Virheitä on varmasti tehty kaikilla tasoilla virkamiehistä poliittisiin päättäjiin. Asenteen tulisi kuitenkin kaikilla olla eteenpäin katsova. Benjamin Frankin ymmärsi aikoinaan kompromissitaidon välttämättömyyden: “Kun tehdään leveää pöytää eivätkä lankkujen reunat sovi yhteen, puuseppä leikkaa vähän molemmista ja tekee hyvän sauman.” Tätä käytännön puusepäntaitoa olen jäänyt kaipaaman Hattulan kunnallisessa päätöksenteossa toistuvasti.

Kun koronasta aletaan vähitellen selviämään, jatkuu työ talouden tasapainottamiseksi ja kunnan vahvuuksien kohottamiseksi. Hattulan julkisuuskuva on kokenut kolhuja ja sotkuja selvitellään todennäköisesti vielä pitkälle tulevaa valtuustokautta. Hyvääkin kuitenkin tapahtuu kaiken aikaa. Kunnassa on paljon osaavaa henkilökuntaa ja yhteisöllisyyden liekkiä on mahdollista voimistaa. Tarvitaan kuitenkin tavoitteiden ja arvojen kirkastamista ja rohkeita ratkaisuja sekä toisinaan myös ulkopuolista apua, jotta oikea ja menestyksekäs reitti löytyy.

Hahmotelmiani Hattulasta

Hattula – Suomen hullunrohkein kunta

Sellaiset kunnat ovat osoittaneet venymiskykyä, jotka ovat uskaltaneet olla kunnianhimoisia ja omaleimaisesti erilaisia. Itse lähden rohkeasti siitä näkemyksestä, että Hattulan tulisi olla vireä 10 000 asukkaan kunta, jossa on uskallettu ajatella ja toimia epäsovinnaisesti. Tämä väestötavoite on samanaikaisesti sekä utopiaa että realismia. Se kuitenkin edellyttää, että päättäjät uskaltavat ottaa riskejä ja visioida vaarallisesti. Luovuuteen ja innovointiin pyrkivät kaikki, mutta vain harvat todella onnistuvat erottumaan joukosta. Menestyneistä kunnista on otettava talteen niiden toimivat reseptit ja sekoitettava soppaan uusia mausteita kokeilevasti ja uskaliaasti. Multigolf on oivallinen esimerkki siitä, miten pähkähulluimmatkin ideat voi saada halutessaan toimimaan – menestyksekkäästi. Elinvoiman lisääminen on kaikkien meidän kuntalaisten yhteinen asia. Siksikin on tärkeää, että kunta luo tilaisuuksia tulla ja kokoontua yhdessä ideoimaan – vaarallisesti.

 • organisoidaan säännöllisiä kuntalaistapaamisia ja brainstorming-tilaisuuksia
 • kehitetään kunnan sivuille palautetyökalu pelkästään hullunrohkeille ideoille
 • luodaan mediahuone, jossa kuntalaiset voivat vapaasti tuottaa digitaalista sisältöä
 • haastetaan kuntalaisia, kouluja, yrityksiä ja järjestöjä tuottamaan yhdessä omaperäisiä tempauksia
 • estetisoidaan ympäristöä vapaan taiteen keinoin

Hattula – Suomen liikuntaintoisin kunta

Hattula on saanut syystä runsaasti myönteista palautetta liikuntapalveluistaan. Toinen visioni tähtääkin siihen, että Hattulasta luodaan Suomen liikuntamyönteisin kunta. Tähän tavoitteeseen Hattulassa on täydet onnistumisen mahdollisuudet. Toimivat ja helposti saavutettavat liikuntapaikat yhdistettynä rohkeaan ja ennakkoluulottomaan kehittämisasenteeseen antavat katetta puheelle Hattulasta tulevaisuuden liikuntakeitaana, jossa kuntalaiset voivat hyvin ja saavat iloa monipuolisesta liikunnasta. Erityisen tärkeää on aktivoida pienten lasten vanhempia ja perheitä liikkumaan sekä varmistaa, että yhteistyö eri toimijoiden kanssa on tiivistä ja luistavaa. Erilaiset hankkeet ja niihin osallistuminen ovat tärkeitä, mutta arjen liikuntaedellytyksiä ei sovi unohtaa.

 • lisätään avoimia, yhteisiä kuntalaisille suunnattuja liikuntavuoroja ja leikkimielisiä harrastekilpailuja, joita myös taltioidaan ja käytetään markkinoinnin tukena
 • kehitetään liikuntadiplomeja eri kouluasteilla
 • taataan liikuntatakuu lapsille ja nuorille (1 päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen)
 • monipuolistetaan ilmaista välinevuokrausta
 • kohdennetaan henkilöstökannustimet liikunnan tukemiseen

Hattula – Suomen lukemismyönteisin kunta

Hattulan toiveissa on profiloitua suomen kielen kuntana. Profiili on mielestäni sopiva, mutta kaipaa hieman konkretiaa. Kirjasto- ja koulupalvelut ovat Hattulassa hyvin hoidetut ja tarjoavat osaavaa henkilökuntaa nostamaan lukemismyönteisyyttä,

jos vain kunta ottaa asian edistääkseen. Hattulan vireä yhdistystoiminta voisi myös antaa tukea tavoitteen edistämisessä. Lukemismyönteisyyttä voisi vahvistaa esimerkiksi erilaisia kouluprojektein, kilpailuin, kuukausivierailijoita kutsumalla ja kannustamalla lapsia ja nuoria tuottamaan kuntalaisten iloksi lukupäiväkirjoja ja kritiikkejä. Erityisen tärkeässä asemassa ovat perheet ja isät, joiden esikuva lukemisharrastuksen synnyttämisessä on suuri. “Koti, laadukas varhaiskasvatus ja koulu sekä kirjasto yhdessä antavat raamit ja mahdollisuudet lapsuuden ja nuoruuden lukuharrastuksen kehittymiselle”, kuten Lukukeskus asiantuntevasti kertoo.

 • lisätään perheaikaa tukevaa lastenkulttuuria: teatteria, musiikkiesityksiä, satutapahtumia, kirjailijavierailuita
 • kehitetään lukemiseen kannustava strategia kaikille kouluasteille
 • suunnitellaan lukuhaasteita ja palkitsemisia kuntalaisille
 • tuotetaan Hattulaa koskevia monimediallisia aikalaistekstejä (ja niihin liittyviä tehtäviä), joihin kouluissa ja perheissä voidaan tutustua
 • luodaan yhteinen verkkoalusta, jonne kaikenikäiset kuntalaiset voivat kirjoittaa lukusuosituksiaan